KedlibnyPůda umožňuje růst rostlin, které člověk používá jako potraviny, léky a k dalším účelům. Půda je tak základem celé lidské civilizace a kultury.

Půda je živý systém, organismus, který vzniká činností živých organismů. Ty jsou také základem a podmínkou její úrodnosti.

Úrodnost půdy, její schopnost rodit, dávat úrodu, je podmíněna nejen přítomností humusu jako produktu života půdních organismů, ale i jejich živou přítomností a aktivitou. Smrtí mikroorganismů půda rychle ztrácí strukturu a úrodnost.2015-07-10-10-20-04

Péče o půdu a její úrodnost tudíž zahrnuje především péči o půdní organismy. Ta spočívá v dodržování vyvážených osevních postupů, dostatečném zastoupení pícnin, v zařazování meziplodin, v hnojení statkovými hnojivy, v pečlivém výběru zemědělské techniky. Péče o úrodnost půdy je tedy vytvářením životních podmínek pro půdní organismy. Aplikace biocidů vede k poškozování půdních organismů a tím i úrodnosti půdy.

Základní půdní jednotkou je půdní drobet. Úrodná půda je drobtovitá. Půdní drobty vznikají spojováním minerálních částeček organickým tmelem, který vytvářejí půdní organismy. Půdní drobet se vyznačuje oblostí; ostré hrany a destičky svědčí o špatné struktuře a úrodnosti půdy.

2015-07-10-11-31-37Drobtovitá půda je schopna přijmout velké množství vody, čímž se doplňují zásoby podzemní vody a krajina je lépe chráněna před povodněmi.

Za úrodnou považujeme takovou půdu, která je schopna rodit dlouhodobě či trvale; maximalizace výnosů pomocí průmyslových hnojiv vede podle našeho názoru k poškozování půdní úrodnosti.

Půdu považujeme za přírodní útvar, respektive výtvor, o který má člověk pečovat jako o něco, co je mu svěřeno k obživě lidí, který však nemá sloužit k ukládání peněz, ke spekulacím atd. Půda je dar, nikoli komodita. Více zde.

Další informace o půdě na www.rokupudy.cz.

Rokpudy.cz