Přístup k půdě je odrazovým můstkem a pojítkem mezi mnoha tématy, které se dotýkají zemědělské krajiny. Všechna tato témata mají přímý vliv na produkci lokálních potravin, lokální ekonomiku, rozvoj venkova a kvalitu životního prostředí. Z toho důvodu si zaslouží zvýšenou pozornost nejen mezi vlastníky půdy a zemědělci, ale i napříč celou společností.

Přístup k půdě (Access to land = A2L) je základní koncept pro vytvoření podmínek pro ekologické zemědělce tak, aby pro ně zemědělské pozemky byly:

  • přístupné (dostatek zemědělské půdy na vhodném místě, která je přístupná zemědělskou technikou)
  • cenově dostupné (k nákupu nebo pronájmu)
  • vhodné pro zemědělské využití
  • a měly přehledné majetkoprávní vztahy (jasné rozdělení práv a povinností mezi majiteli půdy).

Dostupnost pozemků pro malé a začínající zemědělce se stává velkou překážkou z několika důvodů. V dnešní době dochází k velkým záborům zemědělské půdy nejčastěji z důvodu urbanizace a developerských záměrů. Další překážkou je koncentrace zemědělské půdy v držbě či pronájmu stávajících velkých agrokomplexů. Jinou významnou překážkou jsou investoři a spekulanti, kteří skupují pozemky za účelem zvyšování svého kapitálu. Při takových podmínkách jsou někteří zemědělci – zvláště pokud mají malé výměry svých hospodářství a nedisponují značnými finančními rezervami – v konkurenční nevýhodě vůči těmto velkým hráčům na trhu s půdou. To jsou hlavní důvody, proč po celé Evropě i ve Spojených státech vznikají neziskové organizace, které pomáhají tyto překážky zemědělcům překonávat.

V Evropě byla založena v roce 2012 síť Access to Land Network, která funguje jako neformální platforma pro již téměř 20 organizací. Jejím hlavním posláním je spojit existující organizace, které se věnují podpoře přístupu k půdě a podporovat vznik nových organizací v dalších evropských zemích. Nadace Pro půdu je členem této sítě od roku 2017.

Autorka: Vratislava Janovská