“Naší vizí je zdravá, živá a úrodná půda, o kterou člověk pečuje s láskou a zachází s ní jako s darem, ne jako se zbožím.”

Posláním Nadace Pro půdu je chránit půdu před degradací a spekulací a přispívat k utváření odpovědného vztahu člověka k půdě a tím i k Zemi, na které žijeme.

Pro naplnění tohoto poslání:

  • Osvětou zvyšujeme povědomí široké veřejnosti o tématech spojených s přístupem k půdě.
  • Svěřujeme nadační půdu zemědělcům, kteří o ní budou pečovat tak, aby ji zachovali zdravou, živou a úrodnou. Vytváříme tím vhodné podmínky pro stávající i nové zájemce o šetrné způsoby hospodaření.
  • Nadační půdu získáváme nákupem i darem.
  • Spolupracujeme se spřízněnými lidmi a iniciativami zabývajícími se tématem ochrany a přístupu k půdě.

Jsme lidé, kteří se chtějí učit z moudrosti půdy a Země.

Účel nadace

Účel nadace je veřejně prospěšný; spočívá zejména v ochraně půdy jakožto svěřeného dědictví i
odkazu pro další generace a v podpoře odpovědného, šetrného a udržitelného hospodaření.
Nadace bude svého účelu dosahovat zejména těmito způsoby:
  1. Nákupem půdy a jejím přijímáním jako dar.
  2. Pronajímáním půdy vhodným nájemcům, kteří se zaváží k ekologickému, biodynamickému nebo jinému šetrnému způsobu hospodaření na pronajaté půdě.
  3. Propagací odpovědného zacházení s půdou a přírodě blízkého, šetrného a komunitou podporovaného hospodaření.
  4. Propojováním majitelů půdy a zájemců o šetrné obhospodařování.
  5. Spoluprací s dalšími obdobně zaměřenými organizacemi.
  6. Podporou projektů přispívajících k dosažení účelu nadace.