Chci hospodařit

Chcete ekologicky či jinak šetrně hospodařit a nemáte přístup k zemědělské půdě?

Máte možnost zakoupit k tomuto účelu půdu, ale nemáte potřebné finanční prostředky?

Nadaci Pro půdu jsme založili mimojiné i proto, aby se právě v takových případech pokusila pomoci. Naše pomoc může spočívat v zakoupení půdy z prostředků nadace a poté v pronajmutí půdy zemědělci za společně dohodnutých podmínek, nebo v propojení zájemců o ekologické hospodaření s vlastníky půdy. Naším posláním je přispívat ke zdravé, živé a úrodné půdě, umožňovat přístup k půdě drobným zemědělcům a chránit půdu před degradací a spekulací. Přidejte se k nám. Hospodařte na nadačním nebo se přihlaste k odběru novinek Nadace Pro půdu.

Pořízení zemědělských pozemků pro ekologické hospodaření

Nadace vypisuje průběžnou výzvu na podání žádostí o podporu pro stávající zemědělce za účelem pořízení zemědělských pozemků. 

Do výzvy spadá:
● Nákup pozemků typu orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady a trvalý travní porost
● Nákup budov je posuzován individuálně (dle nutnosti)

Do výzvy nespadá:
● Nákup vodních ploch (rybníky)
● Nákup lesních pozemků

Podané žádosti jsou vyhodnocovány dvakrát ročně. Výběr probíhá na základě uvedených kritérií a aktuálních finančních možností nadace (obvykle můžeme pořídit cca 5 ha/rok).

Podmínky

 • Hospodaříte v režimu ekologického zemědělství, jste v přechodném období, nebo máte minimálně 2-letou zkušenost s ekologickým hospodařením či jste absolvovali některý z programů Farmářské školy.
 • Máte vyhlédnutý konkrétní pozemek (pozemky) pro odkup Nadací Pro půdu.

(Na podporu ze strany Nadace neexistuje právní nárok. Nadace vybírá žadatele dle vlastního uvážení.) 

Hospodaření na nadačních pozemcích je realizováno na základě pachtovní smlouvy, kde Nadace Pro půdu je na straně pachtýře a propachtovatelem je zemědělec. Pachtovní smlouva obsahuje doporučení péče o nadační půdu, které jsou výsledkem vzájemné dohody mezi zemědělcem a nadací, stejně jako výše pachtovného (nejčastěji odpovídá cenám obvyklým v daném místě).

NPP_Doporučení péče o půdu_verze 23.5.2019

Postup pro žadatele

 • Výzva pro podávání žádostí je průběžná.
 • O výběru žádostí rozhoduje Správní rada (SR), a to dvakrát ročně (jaro, podzim).
 • Z přijatých žádostí jsou vybrány žádosti, které nejvíce odpovídají našim kritériím, a ty jsou pak předloženy SR.
 • U vybraných žadatelů proběhnou další navazující jednání (včetně osobní návštěvy), na základě kterých je rozhodnuto o podpoře.
 • Žadatelé, jejichž žádost není vybrána, jsou informováni emailem.

Postup pro podpořené žadatele

 • V případě rozhodnutí SR o podpoře žadatele vstoupí nadace do jednání s majitelem pozemku/ů.
 • V případě úspěšného odkupu pozemku/ů nadace propachtuje pozemky zemědělci dle dohodnutých podmínek hospodaření. Vodítkem jsou: Doporučení péče o půdu a krajinu.
 • Součástí dohody mezi nadací a zemědělcem je pravidelný monitoring půdy pomocí rýčové zkoušky a poradenství (doporučení týkající se péče o půdu a krajinu).
 • Zemědělec s nadací pravidelně komunikuje a každoročně podává zprávu o způsobech hospodaření a provedených opatřeních na nadační půdě.

Přihlásíte se vyplněním online formuláře (kliknutím na níže uvedený odkaz). Pokud máte mít k vyplnění žádosti o hospodaření na nadační půdě jakékoliv otázky, či si nejste jistí, zda podmínky splňujete, ozvěte se nám na email: info@nadacepropudu.cz

Vyplnit žádost

Hledáte nebo nabízíte pozemky pro ekologické hospodaření?

Těm, kteří nesplňují podmínky pro získání nadační půdy (viz podmínky výzvy výše), nabízíme možnost přihlásit se do databáze kontaktů těch, kteří hledají či nabízí pozemky k ekologickému hospodaření. Databáze je spravována v rámci projektu Živá půda Nadací Partnerství, se kterou spolupracujeme. Pokud se v databázi objeví shoda, kolegové z Nadace Partnerství vás kontaktují a propojí s majitelem pozemků či farmářem.