Čím je pro nás půda?

Základ lidské civilizace

Půda umožňuje růst rostlin, které člověk používá jako potraviny, léky a k mnoha dalším účelům. Je tak základem celé lidské civilizace a kultury.

Život v půdě

Úrodnost půdy, její schopnost rodit, dávat úrodu, je podmíněna nejen přítomností humusu jako produktu života půdních organismů, ale i jejich živou přítomností a aktivitou. Smrt půdních organismů rychle vede ke ztrátě struktury a úrodnosti půdy.

Trvalá úroda

Za úrodnou považujeme takovou půdu, která je schopna rodit dlouhodobě či trvale. Maximalizace výnosů pomocí průmyslových hnojiv vede podle našeho názoru k poškozování půdní úrodnosti a dalších funkcí půdy, jako je například zadržování vody v krajině.

Půda a voda v krajině

Zdravá, drobtovitá půda je schopna přijmout velké množství vody, čímž se doplňují zásoby podzemní vody a krajina je lépe chráněna před povodněmi i erozí. Přítomnost vody v krajině má zásadní vliv na její mikroklima.

Půda je dar

Půdu považujeme za přírodní útvar, respektive výtvor, o který má člověk pečovat jako o něco, co je mu svěřeno k obživě lidí, který však nemá sloužit k ukládání peněz, ke spekulacím atd. Půda je dar, nikoli komodita. 

Ekologická péče

Péče o půdu a její úrodnost tudíž zahrnuje především péči o půdní organismy. Ta spočívá v dodržování vyvážených osevních postupů, dostatečném zastoupení pícnin, v zařazování meziplodin, v hnojení statkovými hnojivy, v pečlivém výběru zemědělské techniky. 

Půdní drobty

Základní půdní jednotkou je tzv. půdní drobet. Úrodná půda je drobtovitá. Půdní drobty vznikají spojováním minerálních částeček organickým tmelem, který je produktem půdních organismů. Půdní drobet se vyznačuje oblostí; ostré hrany a destičky svědčí o špatné struktuře a úrodnosti půdy.

Svoboda půdy

Půdu jsem jako člověk nevyrobil a z principu věci ji ani nemohu vlastnit; mohu ji jen užívat a měl bych ji užívat tak, aby se mým užíváním zlepšovala. Svoboda je tak pro nás spojena s odpovědností.

Vlastnictví půdy

Dospěli jsme k poznání, že půdu nelze z podstaty věci vlastnit, stejně jako nelze vlastnit vzduch ani vodu – a jako nelze vlastnit ani člověka. Není to poznatek nový, řada lidí si tuto skutečnost uvědomuje už dlouho a v různých zemích existuje mnoho aktivit podobných té naší. Jejich snahou je postupně, krok za krokem a hlavně dobrovolně, na základě poznání, půdu osvobozovat – převádět ji ze soukromých rukou do rukou nadací, pozemkových spolků apod. a poskytovat ji těm, kdo na ní budou šetrně a odpovědně hospodařit. Tedy postarat se o to, aby půda mohla řádně sloužit svému účelu a nebyla zneužívána ani jako „komodita“ k výhodnému uložení kapitálu, ani jako zdroj příjmů z nešetrného, půdu umrtvujícího pěstování plodin. Tato myšlenka byla jedním z prvotních impulzů při vzniku naší nadace a naši činnost (vkládání půdy do nadační jistiny, a tedy její vyjímání z trhu) považujeme za jeden z možných způsobů osvobození půdy ve výše uvedeném smyslu.

Přáli bychom si, aby si stále více lidí uvědomovalo, že půda není a nemůže být zboží, ani primárně zdroj finančního zisku, nýbrž že je zdrojem obživy nás všech, a že na tom, jak se s ní hospodaří, závisí naše budoucnost. Ovšem způsob hospodaření a vůbec zacházení s půdou vždy vychází z toho, jaký k ní máme vztah, jak o ní smýšlíme. Smýšlíme-li o ní jako o svém otroku, tak se k ní podle toho také chováme. Je-li pro nás partnerem, k němuž cítíme hlubokou úctu a vděčnost, přijde nám její vlastnění přirozeně jako nepatřičné. V naší nadaci chceme vytvořit prostor pro to, aby si stále více lidí uvědomovalo, že tento cit je zdravý, a ukázat cestu, jak v souladu s ním vytvořit zdravou sociální realitu, jejíž součástí je model „vlastnictví“ půdy založený na hlubokém a úctyplném vztahu k půdě a k Zemi.

Přístup k půdě

Přístup k půdě je odrazovým můstkem a pojítkem mezi mnoha tématy, které se dotýkají zemědělské krajiny. Všechna tato témata mají přímý vliv na produkci místních potravin, lokální ekonomiku, rozvoj venkova a kvalitu životního prostředí. Z toho důvodu si zaslouží zvýšenou pozornost nejen mezi vlastníky půdy a zemědělci, ale i napříč celou společností.

Přístup k půdě (Access to land = A2L) je základní koncept, který vytváří podmínky pro ekologické zemědělce tak, aby pro ně zemědělské pozemky byly:

Přístupné

Dostatek zemědělské půdy na vhodném místě, která je přístupná zemědělskou technikou

Vhodné pro zemědělské využití

Na půdu pohlížíme jako na dar, ne jako na komoditu.

Cenově dostupné

K nákupu nebo pronájmu

Přehledné z hlediska majetkoprávních vztahů

Jasné rozdělení práv a povinností mezi majiteli půdy

Dostupnost pozemků pro malé a začínající zemědělce se stává velkou překážkou z několika důvodů. V dnešní době dochází k velkým záborům zemědělské půdy nejčastěji z důvodu urbanizace a developerských záměrů. Další překážkou je koncentrace zemědělské půdy v držbě či pronájmu stávajících velkých agrokomplexů.

Jinou významnou překážkou jsou investoři a spekulanti, kteří skupují pozemky za účelem zvyšování svého kapitálu. Při takových podmínkách jsou někteří zemědělci – zvláště pokud mají malé výměry svých hospodářství a nedisponují značnými finančními rezervami – v konkurenční nevýhodě vůči těmto velkým hráčům na trhu s půdou.

To jsou hlavní důvody, proč po celé Evropě i ve Spojených státech vznikají neziskové organizace, které pomáhají tyto překážky zemědělcům překonávat.V Evropě byla založena v roce 2012 síť Access to Land Network, která funguje jako neformální platforma pro již téměř 20 organizací z několika zemí Evropy. Jejím hlavním posláním je spojit existující organizace, které se věnují podpoře přístupu k půdě a podporovat vznik nových organizací v dalších evropských zemích. Nadace Pro půdu je členem této sítě od roku 2017.