Aktuality

Nadace Pro půdu není jedinou vlaštovkou podporující přístup k půdě

Nadace Pro půdu čerpá inspiraci od dalších spřátelených evropských organizací, které se věnují přístupu k půdě pro agroekologické zemědělce napříč Evropou a jsou propojeni neformální sítí Access to Land Network. Po úspěšně ukončeném projektu Erasmus + “Learning towards access to land” – Učení se o přístupu k půdě (2016 – 2018), kdy jsme měli možnost učit se přímo ve Francii a Německu, je Nadace Pro půdu opět součástí navazujícího 3-letého Erasmus + projektu “Setting up a Learning Platform for Farmers’ access to land –  Vytvoření vzdělávací platformy pro přístup zemědělců k půdě (2018 – 2021). Oba projekty koordinuje za Českou republiku Asociace pro místní potravinové iniciativy, o. p. s. (AMPI) tak, aby důležité výstupy posilovaly právě fungování Nadace Pro půdu.

Hlavním koordinátorem projektu je organizace Terre de liens, která již mnoho let šíří povědomí o problematice přístupu k půdě nejen ve Francii, ale po celé Evropě. Dalšími partnery jsou Xarxa de Custòdia del Territori (XCT)Rurbans ze Španělska, Agroecopolis (AEP) z Řecka, De Landgenoten z Belgie, Eco Ruralis z Rumunska a Regionalwert AG z Německa.  

Jaké jsou cíle projektu?

Za posledních 6 let se rozvíjely a budovaly vzájemné vztahy mezi organizacemi, které se věnují přístupu k půdě pro agroekologické zemědělce prostřednictvím sdílení znalostí a zkušeností a společnou tvorbou klíčových materiálů. Na základě této práce a růstu dalších organizací napříč Evropou jsme zjistili, že je velký zájem o vzdělávací platformu pro sdílení klíčových materiálů a zkušeností (informace, znalosti, materiály, školení, kontakty přizpůsobené národnímu kontextu a zkušenostem) nejen pro stávající organizace, které zajišťují přístup k půdě zemědělcům, ale i pro nově vznikající v dalších zemích či přímo pro samotné zemědělce.  

Cílem projektu je vybudování platformy pro sdílení znalostí, know-how a praktických nástrojů, které používají různé evropské organizace pro zajištění přístupu k půdě pro agroekologické zemědělce. Projekt bude hlavně zaměřen na praktické nástroje a dovednosti využívané v existujících organizacích, budování odborných dovedností a praktických znalostí zaměstnanců a dobrovolníků v organizacích, kteří se vzdělávají  a podporují budoucí zemědělce, kteří hledají zemědělskou půdu nebo stávající zemědělce, kteří se potýkají s obtížemi získat novou či udržet si stávající zemědělskou půdu. Projekt by měl posílit fungování organizací tak, aby se zlepšily kompetence zaměstnanců a dobrovolníků při poradenství pro zemědělce o přístupu k půdě.

Co jsou očekávané výsledky?

Výsledkem by měly být efektivněji fungující organizace s více kvalifikovanými, zkušenými a propojenými pracovníky a dobrovolníky, které mají dostatek nástrojů a informací v oblastí přístupu k půdě pro agroekologické zemědělce.

Jak toho chceme docílit?

Projekt začal dotazníkovým šetřením během podzimu a zimy 2018 mezi evropskými organizacemi, jejichž hlavní činností je podpora přístupu k půdě pro agroekologické zemědělce. Dotazník vyplnilo 33 organizací z 13 evropských zemích z 35 oslovených. Potřeba vytvořit tento dotazník přišla v rámci sítě Access to Land Network na výročním zasedání v Bruselu.

Pracovní skupina identifikovala klíčové oblasti, v nichž by všechny evropské organizace měly získat podporu (například jak získávat půdu, jak financovat svoji činnost, jak šířit povědomí o této problematice napříč různými skupinami, jak podporovat novou generaci zemědělců a mnoho dalších). Prostřednictvím tohoto průzkumu jsme chtěli potvrdit, že se jedná o společnou potřebu mezi všemi organizacemi. Průzkum nám pomohl identifikovat, která témata se objevují jako nejdůležitější pro většinu organizací. Do konce března 2019 probíhá vyhodnocení dotazníku, jehož výsledkem bude publikace, ve které budou shrnuty veškeré důležité výstupy, ze kterých se vytvoří učební balíčky, vzdělávací semináře, webináře a mentoring pro jednotlivé organizace.

O výsledcích průzkumu a navazujících akcích, které podpoří fungování Nadace Pro půdu, Vás budeme nadále informovat v aktualitách a newsletteru. 

Text: Vratislava Janovská