Aktuality

Poznáváme půdu v Bemagru

V Nadaci Pro půdu chceme nadační půdu dobře poznat a všemožně v tomto směru podporujeme i zemědělce, kteří na nadační půdě hospodaří. Víme, jak důležité je senzorické posouzení a co vše se z něj může hospodář dozvědět. Nezavrhujeme však ani sofistikované vědecké metody, což je směr, který je velmi blízký i vedení Bemagra. Na podzim loňského roku jsme se tedy společně domluvili na zahájení spolupráce s poradenskou firmou Czech Organics, která nám nabídla všestranné posouzení stavu půdy a navržení zlepšujících opatření.

Posouzení se týká třech hlavních oblastí:

  1. bilance organické hmoty v rámci osevního sledu a jeho optimalizace,
  2. podrobné laboratorní půdní analýzy a doporučení pro zlepšení stavu,
  3. optimalizace prostorového členění půdních bloků a trajektorií pojezdů strojů, které povedou k šetrnějšímu a úspornému pohybu strojů po pozemcích.

Vzhledem k rozsahu analýzy ještě nejsou k dispozici všechny výsledky, již teď však můžeme stručně informovat o jejím průběhu a dosavadních zjištěních.

Zadané laboratorní rozbory půdy jsou unikátní svou podrobností a rozsáhlou interpretací výsledků a prováděla je specializovaná laboratoř v Rakousku. Díky nim jsme se dozvěděli nejenom to, jak je na tom půda s množstvím a kvalitou organické hmoty, kyselostí a celkovým obsahem širokého spektra živin včetně mikroprvků, ale i jak jsou tyto živiny pro rostliny dostupné a v jakých formách se nachází. To je důležitá informace pro rozhodování o zlepšujících opatřeních.

Půda v Bemagru, tak jako většina půd v Česku, je vzhledem ke svému typu a klimatickým podmínkám náchylná k okyselování, které je jedním z hlavních projevů degradace půdy a souvisí například i se sníženou odolností půdy vůči utužení. Proto i v ekologickém zemědělství jsou jedním z důležitých vnějších vstupů vápenatá hnojiva, která okyselování brání. Z provedených rozborů vzešla doporučení na použití třech druhů vápenatých hnojiv, a to vápence, dolomitického vápence a sádrovce, v různých poměrech dle potřeb hlavních skupin pozemků. Navržené vápnění je rozloženo do několika let a spolu s každoroční dodávkou organické hmoty by mělo vést mj. ke zlepšení půdní struktury a lepší dostupnosti většiny živin pro rostliny.

Na všech zkoumaných lokalitách byl totiž například zjištěn nedostatek fosforu v rostlinám přístupné formě, ačkoli v půdní zásobě je ho dostatek, a právě vápnění je jednou z možností, jak tuto zásobu pro potřeby rostlin uvolnit. Další zajímavou možností je pak například pěstování pohanky či lupiny, které dokáží svými kořeny fosfor získávat i z jinak nedostupných forem. Další významné nedostatky pak byly zjištěny u řady mikroprvků, které však nebyly v potřebném množství obsaženy ani v rámci půdní zásoby a jedinou možností pro dosažení rovnováhy mezi všemi potřebnými živinami by tak bylo jejich dodání formou některých přípravků povolených pro ekologické zemědělství.

Optimalizaci půdních bloků zpracovávají doc. Brant z Centra precizního zemědělství při České zemědělské univerzitě a Ing. Kapička z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy. Jedná se o komplexní postup na blocích orné půdy, který povede k úpravě tvarů stávajících polí a jejich novému členění, jehož cílem je zefektivnění pracovních operací a snížení pojezdů strojů po půdě. Je to přístup, ve kterém se setkává ekonomické hledisko s tím, co je dobré pro půdu samotnou. Důležitou součástí budoucího hospodaření v Bemagru by se měly stát metody precizního zemědělství s využitím navigace strojů pomocí GPS, což by ke snížení zbytečných pojezdů mělo také významně přispět. Takto budou postupně zpracovány všechny bloky orné půdy v Bemagru, v první fázi se však optimalizace zaměřuje na ty největší a nejkomplikovanější pozemky a pak také na ty, kde je plánována přeměna travního porostu na ornou půdu. Součástí optimalizace je pak také posouzení vhodnosti ploch pro zornění a případná úprava původního plánu.

Celkové uzavření a zhodnocení analýzy nás spolu s Bemagrem a Czech Organics teprve čeká, již nyní však její průběžné výsledky poskytují cenná vodítka pro zlepšování hospodaření a přístupu k půdě v Bemagru.