Aktuality

Setkání v Bemagru – nastavení spolupráce s novým vedením farmy

Ekofarma Bemagro v minulém roce změnila majitele. Proto letošní návštěva nadačních pozemků nebyla pouze o hodnocení stavu půdy a doporučení, jak o ni pečovat ještě lépe, ale také o seznámení Nadace Pro půdu s novým vedením a nastavení vzájemné spolupráce. I přes společenskou koronavirovou atmosféru se nám podařilo na jaře setkat v Malontech, a to i za přítomnosti Ing. Jana Vopravila, Ph.D. z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, který provedl na několika lokalitách rýčovou zkoušku, půdní sondy a doporučil, jak pečovat o půdu. Dopoledne jsme navštívili vybraná místa z nadačních pozemků, odpoledne jsme pak věnovali vzájemnému seznamování a nastavování spolupráce. Na tomto příkladu je tedy možné vidět, jak spolupráce zemědělské farmy s Nadací Pro půdu probíhá.

Co se formální stránky spolupráce týče, Bemagro uzavřelo s Nadací Pro půdu pachtovní smlouvu. Ta obsahuje podmínku hospodaření v nadstandardním ekologickém režimu, povinnost dodat zprávu o stavu půdy na konci zemědělské sezóny a dodržovat určitá doporučení, která jsou šitá na míru tomuto podniku. Ty kontroluje certifikační organizace ekologického zemědělství ABCERT. Doporučení a ekologická certifikace jsou jakési minimum péče o půdu na těchto nadačních pozemcích. Další rozvoj a podpora péče o půdu probíhá formou osobních návštěv, propojováním s odborníky, přednáškami či pozvánkami na zemědělské semináře.

Tentokrát jsme navštívili tři lokality, kde Jan Vopravil provedl rýčovou zkoušku a půdní sondu. Do terénu jsme šli nejen my z Nadace Pro půdu, ale účastnil se také nový majitel Bemagra Richard Tintěra, pan ředitel Václav Hes, agronom a vedoucí celé rostlinky Jan Michalčák, bývalá agronomka Bemagra Hana Kýbusová, vedoucí účetní Bemagra a členka dozorčí rady Nadace Pro půdu Jaroslava Kříhová.

V lokalitě “Za Američanem” je momentálně pěstovaná jetelotráva. Podle půdní sondy je zde kambizem na rule, což ovlivňuje ph a půda je tak kyselejší. Větší kyselost půdy na některých lokalitách vyšla i z rozboru v laboratoři. Byly zde známky mírného utužení. Proto jsme doporučili vápnit dolomitským vápencem a zahrnout hlubokokořenící rostliny.

V lokalitě Mostky “u tůňky” byl zasetý hrách. Je to místo blízko vybudovaného krajinného prvku – tůně s mokřadem. V této činnosti jsme doporučili pokračovat, případně provést analýzu, kde by bylo vhodné meliorace zrušit a místo toho zakomponovat vodní prvek. Také bude vhodné v tomto místě dále pracovat na zvýšení podílu organické hmoty v půdě. S odhadem množství může pomoct tento nástroj VÚMOPu organickahmota.cz.

Poslední navštívená lokalita byla již tradičně u jablůňky zasazené v roce vzniku Nadace Pro půdu. Odpoledne jsme již v teple budovy mlékárny prodiskutovali další témata, jako jsou biopásy, tvorba kompostů, osevní postupy, krajinotvorné prvky, vizi nového vedení Bemagra a další možnosti spolupráce s Nadací Pro půdu.